Névadónkról

NÉVADÓNKRÓL

 

Részletek a „Száz magyar falu könyvesháza” sorozat Noszvaj című részéből
Írta: Marjanucz László; Szerkesztette: Bán Péter

 

1558-ban Figedy János egri várnagy lett Noszvaj birtokosa. Figedy 1552 előtt az egri káptalan tisztje volt, aki huszonhetedmagával indult a vár védelmére. Az ostrom alatt Dobó István kapitány és Mekcsey István alkapitány mellett Bornemissza Gergely, Pető Gáspár, Zoltay István hadnaggyal együtt a vár vezető emberei közé tartozott. 1554 februárjában már száz egri lovas kapitánya volt, majd novemberben Zárkándy Pállal együtt várnaggyá nevezték ki.

1558. január 8-án Miksa főherceg Figedynek az elmaradt kétezer forint fizetése fejében zálogként átadta Noszvaj birtokot. A zálogbirtok az úgynevezett „vegyes adomány" útján adománybirtokká is válhatott. A XVI. században ez volt a birtokszerzés leggyakoribb formája.

1566-ban, Figedy János halála után a noszvaji birtokot felesége, Drugeth Krisztina, illetve 1578 körül gyermekeik: János, Mihály, Imre és Anna örökölték. 1580-ban Imre, 1593-ban János halt meg, feltehetően utód nélkül, mert ettől kezdve 1631-ig Mihály és Anna a falu birtokosai.

Figedy János 1558-ban lett a település első világi földesura, aki a katonáskodással felhagyva a faluban telepedett le, és birtoka jövedelméből kívánt élni. Minden bizonnyal megerősített udvarházat alakított ki a mai kastély területén, amely gazdaságának központja is volt. A már itt élő tehetősebb, kisnemesi Szepesi családdal elsősorban az általuk használt szőlők és gyümölcsöskertek ügyében teremtett tiszta birtokjogi állapotokat a velük 1564-ben megkötött szerződésben. (Lásd: Függelék I.)

A noszvaji protestáns gyülekezet kialakulásának kezdete egyértelműen összefügg Figedy János személyével. Bár 1552 előtt az egri káptalan tisztje volt, már egri várnagysága idején, 1555 tavaszán Lőrinc protestáns papot az egri várba hívta, ő és a katonák nagyobb része ekkor már az új hit kálvini irányzatát vallotta. Amikor 1558-ban Noszvaj birtokosa lett, lehet, hogy őt is magával hozta ide. 1564-ben, amikor egy szőlőbirtok ügyében Figedy szerződést kötött a Szepesi család tagjaival, a hitelesítő tanuk között Posgai Márton prédikátor nevét is megtaláljuk, aki az első név szerint ismert noszvaji lelkész, de a gyülekezet megalakulásának kezdetét 1558-ra tehetjük. A környéken lévő községek közül 1566-ban (Bükk)Zsérc, 1569-ben Bogács, 1576-ban Cserép(falu), (Mező)Kövesd és Tárd protestáns gyülekezeteiről tudunk.

Amikor 1558-ban a protestánsok kezére került a katolikus templom, a XVI. század közepének hadi eseményei miatt nem lehetett túlságosan jó állapotban. Figedy János az új hitet valló birtokosként kötelességének tartotta a szükséges javítások elvégeztetését. A munkákat a kisnemes Szepesi család tagjai is segítették, mert a velük 1564-ben kötött szerződésben megemlíti Figedy, hogy ők már korábban hat aranyforintot adtak a templom tetőzetének javítására.

 

 

Függelék

 

Figedy János által kötött adásvételi szerződés, 1564

Mi, Figedhy János, eő Fölsége kapitánnya Noszvajban, szabad úr lévén, mindeneknek emlékezetre és tudtára adgyuk ez mi levelünknek általa, hogy az Szepesi Antal és Pál és Barrabás itt Noszvaj földön birtanak egy szőllőt, mely neveztetik Galambosi szőllő, az szőllőhez tartozandóval, pinczével és két gyümölcsös kertvei, de nem mindenestül törvény szerint birták, annak okáért mi ezt meg értvén akarjuk vala törvény szerint láttatni, hogy ha igazán birják avagy nem azt a' szőllőt, de ezek e' felül mondott Szepesiek, hogy vérek ebben a' szőllőben és a' hozzá tartozóban, minket törvénynek előtte meg engesztelnek, mind könyörgő beszéddel és adományval, és atta-nak mi nekünk tizen ött aranyat aranyul és annak előtt is attanak volt kápolna hajasztatására hat forintokot. Mi is annak okáért, tekintvén azt, hogy vérek ez feliül mondott szőllőben, engettük ezt a' szőllőt ahoz tartozóval ez felül mondott n(emes) személyekhöz. Szepesieknek, Antalnak, Pálnak és Barrabásnak örökséggel, fiúrúl fiúra, hogy birják, mint tulajdon örököket. Nemes személyek és tekintetes jámbor személyek előtt: Petrus Gergh(ely) előtt, Somolyán lakozó előtt. Mille István előtt, a' ki akkor fö-biró Nosz-vajon volt. Bencs István biró polgára előtt. Miszáros Lőrincz előtt. Posgai Márton előtt, Noszvaji prédikátor előtt, Thardi János előtt, Oláh Lőrincz előtt, Balásdiák István előtt, Kalausz Mihály előtt, Siri János előtt és több személyek előtt. Mellynek bizonságára és örökségére mi adgyuk ezt a levelet az felül meg mondott nemes személyeknek Szepesieknek, az mi tulajdon pecsétünkkel bé pecsételve. Máshónak 28-dik napján, in anno Domini 1564. Noszvajon L. S.

(MOL, O. 18. Bírósági Levéltárak, Processus Tabulares, 313. csomó, 3924. szám)

Nyitvatartás

7-18 óráig

KEHOP 5.4.1

Projekt azonosító: KEHOP-5.4.1-16-2016-00287
Projekt címe: Szemléletformálási programok megvalósítása a Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában
Kedvezményezett neve: ETK
Szerződött támogatás összege: 4,22 millió
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezés: 2021. október 14.

KAPOCS

Elménysuli

Hulladékcsökkentés

Okosan a pénzzel

Diákigazolvány

Programok

Iskolagyümölcs program képeIskolatej program képe

Iskola rendőre programKézilabda program plakát

Pályázataink

Comenius CECCY logo

TIE pályázat elismerés

Határtalanul

Határtalanul pályázat képe

Kövess minket